check us
Szybka
dostawa
14 dni
na zwrot
dostawa
od 500zł gratis
FILTROWANIE TOWARÓW
Cena produktu:
Przelewy24
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AUTO CZĘŚCI ZIELONKI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym Auto Części Zielonki oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy Auto Części Zielonki (dalej: „Auto Części Zielonki”), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem www.autoczescizielonki.pl.
1.3. Auto Części Zielonki prowadzony jest przez Ritę Trybowska-Cyganek (zwaną dalej: „Sprzedającym”), prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Rita Trybowska-Cyganek Auto – Części Hurt Detal” z siedzibą w Krakowie (adres: 31-222 Kraków, ul. Malinowa 1), identyfikującą się numerami NIP: 675-124-27-06, REGON: 357206825.
1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego umożliwiające Kupującym kontakt ze Sprzedającym:
1.4.1. Adres: ul. Malinowa 1, 31-222 Kraków;
1.4.2. Telefon: 698 870 592;
1.4.3. Adres poczty elektronicznej: sklep@autoczescizielonki.pl.
1.5. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem strony internetowej: www.autoczescizielonki.pl, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.6. Przedmiotem działalności Auto Części Zielonki jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).
1.7. Auto Części Zielonki umożliwia:
1.7.1. pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Auto Części Zielonki;
1.7.2. składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym Auto Części Zielonki (zwane dalej: „Kupującymi”).
1.8. W celu dokonania rejestracji przez osobę korzystającą z Auto Części Zielonki konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.
1.9. Do korzystania z Auto Części Zielonki, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:
1.9.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
1.9.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
1.9.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
1.9.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.
1.10. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Auto Części Zielonki spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Auto Części Zielonki z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Auto Części Zielonki.
1.11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
1.12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Auto Części Zielonki, w tym przez filtry antyspamowe.
1.13. W niniejszym Regulaminie pod pojęciem Konsumenta rozumie się Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zamówienia

2.1. Zakupów w Auto Części Zielonki mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w Auto Części Zielonki w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
2.3. Zamówienia w Auto Części Zielonki można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.
2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.
2.5. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.6. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.
2.7. Po zawarciu umowy Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Auto Części Zielonki ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika, oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.
3.1.1. Zasady ustalenia kosztów dostawy mogą różnić się w wypadku dostarczania Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety nie jesteśmy w stanie podać tych kosztów w sposób automatyczny po wypełnieniu przez Kupującego formularza. W takim wypadku umowa z Kupującym zostaje zawarta dopiero po indywidualnym uzgodnieniu sposobu i kosztu dostawy. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w tym celu możliwie niezwłocznie po zarejestrowaniu zamówienia.
3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 29 1050 1445 1000 0090 3006 2039;
3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dostępnego pod adresem www.przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;
3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.
3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.
3.4. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4. Dostawa

4.1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. i 3.2.2. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.
4.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3. i 3.2.4. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
4.3. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
4.3.1. za pośrednictwem kuriera FedEx – w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydzieści kilogramów);
4.3.2. za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej – w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydzieści kilogramów);
4.3.3. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.
4.4. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.3.1.-4.3.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.
4.5. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.3.2., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.
4.6. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres dostawy wskazany przez Kupującego lub - w przypadku odbioru osobistego - adres wskazany w pkt. 1.4.1.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.
5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.2. lub 3.2.3. lub 3.2.4. zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy dostawie lub odbiorze.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, dotyczących umów:
5.4.1. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.4.2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.4.4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.4.5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

6. Ochrona danych osobowych; polityka prywatności

6.1. Ochronę danych reguluje Polityka prywatności oraz Polityka Cookies.

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Auto Części Zielonki chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający, choć dokłada staranności w doborze takich stron i serwisów internetowych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały tam zawarte . Mile widziane są wszelkie uwagi Kupujących w tym zakresie – będą one skrupulatnie analizowane i brane pod uwagę przy dobieraniu kontrahentów i reklamodawców Auto Części Zielonki w przyszłości.
7.3. Opisy Produktów widniejące w Auto Części Zielonki służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu. Sprzedający w miarę możliwości udostępni w formie tradycyjnej lub elektronicznej Kupującemu do wglądu ulotkę/instrukcję obsługi Produktu jeszcze przed dokonaniem zakupu przez Kupującego, lub jeśli Kupujący utracił swoją ulotkę/instrukcję obsługi.

8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Auto Części Zielonki usług drogą elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422), z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.9.
8.3. Zakazane jest, w ramach korzystania z Auto Części Zielonki i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
8.3.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
8.3.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
8.3.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
8.3.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
8.3.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
8.3.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
8.3.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
8.3.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
8.4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Auto Części Zielonki jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hackerskim.
8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Auto Części Zielonki. W przypadku umieszczania przez Kupującego treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
8.6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z Auto Części Zielonki korzystania z danej usługi.
8.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.3.);
8.8.2. reklamacja powinna zawierać:
8.8.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
8.8.2.3. uzasadnienie;
8.8.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.8.1. i 8.8.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
8.8.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.8.5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
8.8.6. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
8.8.7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
8.9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
8.9.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające z Auto Części Zielonki zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.9.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Auto Części Zielonki pliki cookies, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
8.10. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.10. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

9. Reklamacje

9.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów bez wad.
9.2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.3. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.3.1. W szczególności Kupujący niebędący Konsumentem, przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie jest nieuszkodzone oraz czy przesyłka nie nosi śladów innych uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole szkody, potwierdzonym przez kuriera. Odpowiednie formularze szkód dostępne są u kurierów dostarczających przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera, a kopia protokołu powinna być przesłana do Sprzedającego w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu szkody. Zdanie poprzedzające nie stosuje się do Konsumentów, których reklamacje będą rozpoznawane niezależnie od tego czy sporządzono i przedstawiono protokół szkody.
9.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania Auto Części Zielonki) mogą być zgłaszane:
9.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.4.1.;
9.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.4.3.
9.5. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
9.6. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
9.7. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
9.8. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
9.9. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
9.10. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na Produkty wykraczającej poza uprawnienia Konsumenta wynikające z rękojmi za wady, o której mowa pkt. 9.2. Na niektóre Produkty jest udzielana gwarancja Producenta. Informacja o istnieniu gwarancji na konkretny Produkt znajduje się na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1.2.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.
10.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
10.3. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.4. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
10.4. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie www.autoczescizielonki.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania z Auto Części Zielonki i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
10.5. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
10.6. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410).
10.7. Wszystkie osoby korzystające z Auto Części Zielonki mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.autoczescizielonki.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.
10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.06.2018 r., udostępnienia go na stronie Auto Części Zielonki.
Kraków, dnia 04 czerwca 2018 r.